4 فروردین 1397
صفحه اصلی

پایان پارکینگ پیاده رو؟ دستگاه جدید Catclaw برای متوقف کردن رانندگان خودخواه کار خواهد کرد

این دستگاه جدید می تواند پارکینگ پارک روباز را به طور کامل کنار بگذارد. Yannick Read 47 ایده را برای gadget ndash شناخته شده به عنوان Catclaw سال گذشته طراحی کرده است و می گوید که تا به حال یک واکنش مثبت وجود دارد nbsp اندازه گیری شدید می بیند که این ابزار قرار داده شده در محدودیت در سراسر انگلستان است که ETA می گوید ایمنی در مورد ما پیاده رو فوق العاده است